Chạy file mp4, flv với Wmp 11

– Mặc định wmp 11 không chạy file mp4
– Các thao tác khắc phục:
+ Download chương trình ffdshow tại đây: http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
+ Cài đặt ffdshow
+ Download Haali Media Splitter tại đây: http://haali.cs.msu.ru/mkv/
+ Cài đặt Haali Media Splitter

Nguồn ở đây: http://owlet.spaces.live.com/blog/cns!D48B90C1DDF5D401!297.entry

Đến đây chạy được file mp4 rồi. Bên dưới là vài cái thao tác khác:

otherSetting.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Add to register to enable thumble for *.mp4 ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4]
@=”mp4_auto_file”

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@=”{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Add to register to default WMP play *.mp4 ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Extensions\.mp4]
“PerceivedType”=”video”
“UserApprovedOwning”=”yes”
“Permissions”=dword:0000000f
“Runtime”=dword:00000007

– Đổi Icon cho file mp4 đó: Folder Option -> File Types -> Chọn Extensions là MP4, click vào Advance -> Change Icon với Address là: C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll

– Một trong những cách đổi giao diện cho WMP 11, ta download wmploc.dll với những giao diện khác nhau, được nhiều người tạo nên, và chép đè vào file C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll, tuy nhiên sẽ có thể có vài vấn đề nhỏ xảy ra: http://www.mediazone.vn/home/th-thut-may-tinh/th-thut-multimedia/2319-thuthuatmultimedia.html.

– Vậy là có thể chạy file mp4 được rồi, giờ đến flv, làm tương tự theo mp4 là ok

– Link tham khảo: http://www.pallab.net/2008/06/17/enable-explorer-thumbnails-for-custom-file-types/

Có lẽ: Đoạn code này là đoạn code bật thumbnails cho những “tập tin nào có thể thumbnails” hoặc chương trình đó gọi key, giá trị đó để bật thumbnails… 😀
ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@=”{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}
Có lẽ: Trong key HKEY_CLASSES_ROOT sẽ chứa toàn bộ các extensions của máy tính
Có lẽ: Vài thuộc tính như: PerceivedType, UserApprovedOwning, Permissions, Runtime có thể là của chính chương trình WMP đặt ra, hoặc đó cũng có thể là do hệ điều hành WINDOW đặt ra, hoặc cũng có thể là cả 2 ???

P/s: Owa… Xem một bộ phim mà mệt vãi… chưa xem mà đã mệt vãi… vãi………………………

Advertisements