Xem PSD ở chế độ thumbnail trong Explorer

Download file psicon.dll ở đây: http://www.dlldump.com/download-dll-files.php/dllfiles/P/psicon.dll/download.html
– Chép file psicon.dll đó ở đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell [ Nếu không có folder Shell thì tạo ra folder đó ]
Chạy file regedit này:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]

“C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

@=”{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}]

@=”Photoshop Icon Handler”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}\InProcServer32]

@=”C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”

“ThreadingModel”=”Apartment”

P/s: Sao mình nhập thông tin regedit bằng tay mà không được nhỉ? [ đã có khởi động lại máy rồi ], có thể mình đã nhập thông tin sai gì đó, chứ không thì sao nó lại không hoạt động được nhỉ???

Advertisements

Truy cập FTP với Explorer, Internet Explorer, Firefox …

Trên thanh address nhập vào: ftp://name:password@host

Trong đó “name”: Tên truy cập, “password”: Mật khẩu truy cập, “host”: Địa chỉ truy cập, địa chỉ truy cập cũng có thể là tên host, cũng có thể ip của host đó, ví dụ: ftp://tethien_99k:123456@tethien.99k.org, ftp://tethien_99k:123456@19.191.190.110.

P/s: Vậy… tại sao mình phải sử dụng FTP Cute nhỉ ???